Search
  
Envelope_since_christamas_Celineaagaard

Shoes on the menu

Its a wrap

Wrap your feet in and get ready for the Xmas party. This fall we have our eyes on Since Oslo, and thursday creative director and shoe designer Siri Findal launched Since Oslo at NO 9 with an exclusive & limited collection and her controversial campaign pictures. The amazing Xmas collection is inspired by the christmas present wrapping. This weekend Envelope talks fashion, food and art with creative director Siri Findal. (English interview scroll down)

Før har du designet klær hvorfor sko? Jeg har alltid hatt stor interesse for klær, tilbehør og sko. Jeg er utdannet innen klesdesign, og etter å ha jobbet med klær i over ti år nå, har interessen og nysgjerrigheten på sko bare økt. Jeg har også stor passion for interiør, arkitektur og ikke minst kunst. Dette gir meg enorm inspirasjon og preger mye av min design. Jeg finner sko-design mer nærliggende disse inspirasjons-kildene. For meg er sko et lite arkitektonisk kunstverk. Jeg har alltid samlet på sko, har alltid hatt arbeidsplassen min full av ulike sko og har skiftet mange ganger om dagen. De som kjenner meg kan bekrefte dette. Jeg kan kjøpe sko i andre størrelser en min egen, kun pga deres look. De står på hylla min som små skulpturer.

Hva kvitter du deg aldri med? Jeg kan godt gi bort og kvitte meg med klær, men skoene mine får du aldri. Sko er et sammensatt produkt, det er veldig mange deler og prosesser involvert. Ofte er fler enn et titalls fabrikker delaktige i produksjonen av én sko-model. Akkurat som konstruksjonen av et byggverk eller møbel. Det bør gi folk mer respekt for sko og særlig pris. Et av mine mål er nettopp å formidle dette til forbrukeren, gjøre de mer bevisst. Jeg synes også det er interessant hvor viktige sko er i vår hverdag. De gir oss løft, varme, attitude og ikke minst beskyttelse; mot skitt, vær, vind, vann, gjenstander og sykdom. Sko bør man for eksempel ikke kjøpe brukt.

Husker du dine første par? Ja, de har jeg ennå! Ett par hvite skinnsko med enkel snøring, fra 70-tallet. Jeg husker ikke at jeg brukte dem, men mamma tok vare på de og jeg har alltid hatt de med meg. Veldig søte, men slitte. Skoene jeg husker best var et par brune stygge klumpete sko mamma ville at jeg skulle bruke i syv-årsalderen, de hatet jeg, og jeg protesterte, det var 70 tallssko på midten av 80tallet = helt feil!

Hva går du helst i, flats eller heels? Jeg går egentlig i alt! På jobb og fest har jeg vært glad i høye heler, og jeg synes fortsatt at jeg ser bedre ut med litt mer høyde. Jeg er blitt mer glad i flate modeller de siste årene. Føttene våre trenger variasjon, sandaler og joggesko er topp det også. Derfor prøver jeg å bygge kolleksjonene mine med ulikt utvalg: flate og høye, til hverdagsbruk, fritid - nightlife og fest. Det er også viktig for meg å lage sko som er brukervennlige samtidig som at de et kult uttrykk, jeg misliker sterkt ukomfortable sko selv.

Hvem er SINCE Oslo designet for? Idag lager vi sko og tilbehør kun til damer. Damer med bevissthet og sans for kvalitet, komfort og stil. Hun er selvstendig, sterk og smart. Hun er engasjert i alt fra samfunn og miljø til tredner og kultur. Hun følger nøye med på mote, men er ute etter å finne gode produkter som varer og er ikke redd for å ta egne valg. Her finner jeg også stor inspirasjon! Jeg blir veldig imponert av flinke tøffe damer som har høye ambisjoner, stor vilje, sterk drivkraft og er ikke minst modige. De som når langt, tør å stå frem, står på egne ben og får til det de vil. De gir meg kraft, energi og tro på fremtiden. Skoene mine er for dem.

Og bortsett fra sko, hva står på menyen hos designeren denne julen? Hehe. Ungene digger pølse, jeg pinnekjøtt og bestefar ribbe. Så da blir det alt-i-ett-løsning. Vi pløyer oss gjennom hele menyen i løpet av jula, og slenger med torsk også.

Envelope by Celine Aagaard Photo: Siri Findal/Since Oslo

Before you have designed clothes why shoes?

I've always had a great interest in clothing, accessories and shoes. I've always thought "full package" in my design, but is educated in fashion. Having worked with clothes for over ten years now, the interest and curiosity of shoes only increased. I also have great passion for interior design, architecture and especially art. This gives me tremendous inspiration and characterizes much of my design. I find shoe design more obvious these inspirational sources. For me shoes is a little architectural artwork. I've always collected on shoes, always had my workplace full of different shoes and has changed many times a day. Those who know me can confirm this. I can buy shoes in sizes other one my own, just because of their look. They stand on the shelf as my small sculptures.

What dispose never? I may well give away and get rid of the clothes, but not my shoes.  Shoes are a composite product, there are very many parts and processes involved. Often multi aa dozen factories involved in the production of one shoe model. Just like the construction of a building or furniture. It should give people more respect for shoes and especially price. One of my goals is precisely to convey this to the consumer, make them intentionally. I also think it's interesting how important shoes are in our everyday life. They give us the lift, warm attitude and not least protection; against dirt, weather, wind, water, objects and disease. Shoes should for example not buy used.

Do you remember your first pair? Yes. One pair of white leather shoes with simple lacing, from the 70s. I do not remember that I used them, but my mom took care of those and I have always had to deal with me. Very cute, but worn. However, I remember a pair of brown ugly bulky shoes mom wanted me to use seven years of age, they hated me! And I protested, it was 70s style in the mid 80s = totally wrong!

 Flats or heels? At work and party, I have been fond of high heels, and I still think I look better with a bit more height. But has become more and more fond of surface models in recent years. Our feet need variety, sandals and sneakers are top also. Therefore I try also to build collections mine with different range: flat and high, for everyday use, leisure or nightlife and party. It is also important focus for me to make shoes that are easy to use while they keep it cool, I strongly resent the uncomfortable shoes themselves.

Who are SINCE Oslo designed for? Today we make shoes and accessories only for women. Women awareness and sense of quality, comfort and style. She is independent, strong and smart. She is involved in everything from community and environment to tredner and culture. She keeps a close eye on fashion, but are looking to find great products that last and are not afraid to make their own choices. Here I also great inspiration! I am very impressed by the good tough ladies who have high ambitions, strong will, strong impetus and is particularly brave. Those who reach far, dare to stand up, stand on their own feet and get to what they want. They give me power, energy and faith in the future. My shoes are for them.

And apart from shoes, what's on the menu this Christmas? Hehe. The kids crave sausage, I go for traditional lamb ribs and my grandfather is fan of ribs. So then it becomes all-in-one solution. We plowed our way through the whole menu during the Christmas season, and flings with cod too, says Siri.

Envelope_Since_christmas

Sima Pump in black velvet with a piece of christmas cod. Shot by Siri Findal for Since Oslo. The rosette clip is removable.

Envelope_sima_oslo_design_since

Sima pump Rouge Noir, inspired by the iconic Chanel Rouge Noir, Siri tells ENVELOPE.

Envelope_shoes_christmas_sammy

The Sammy Ballerina, black patent with traditional norwegian christamas dinner.

Envelope_since_sima_Celineaagaard

Ready for a fun night out? the shoes are inspired by christmas present wrapping.

Envelope_SAMA back walk

Siri creates shoes with superior craftmanchip, comfort and design. Sama high heel in black is an Envelope favorite.

Envelope_sinceoslo_eyeson

Since Oslo is based in Oslo headed by creative director Siri Findal.

SAMMY patent front twins

Sammy Ballerina comes in black panetn and suede.